Home » Členové

Členové

Charakteristiky členů spolku Jaderní veteráni

 Bárta Otakar Bárta působil mnoho let ve výzkumu v ÚJV Řež, zejména v problematice jaderného paliva; po roce 1990 zúročil tyto zkušenosti jako vedoucí manažer a spoluvlastník firmy CHEMCOMEX, nyní holding CCE Group, který poskytuje speciální inženýrské služby a dodávky pro jaderné elektrárny v Česku i na Slovensku včetně výroby systémů radiační kontroly a radioterapeutických medicínských ozařovačů.  
 Benešík Jan Benešík, jednatel společnosti EGP Invest se zkušeností v řízení projektových prací pro všechny čs. jaderné elektrárny v Energoprojektu Praha, se podílí na nejvýznamnějších firemních zakázkách pro česká i zahraniční jaderná zařízení (zejména EDU a úložiště radioaktivních odpadů Mochovce).  
 Beroun Jindřich Beroun ze svého více jak 55tiletého působení v provozu a v komplexní technologické přípravě výstavby tepelných a jaderných elektráren pracoval 36 let v jádře, a to jak v řízení technologických režimů, tak v koordinaci výstavby i spouštění JE Dukovany, Temelín a Mochovce, nyní na Projektu výzkumného jaderného bloku MBIR60 Dimitrovgrad.  
 Bíža Karel Bíža celou svou profesní kariéru spojil s projektováním jaderných elektráren v EGP Praha, kde se od píky a přes pozici hlavního inženýra projektu JE Temelín vypracoval až po dlouholetého ředitele. Nyní působí jako projektový manažer a konzultant při podpoře řízení velkých projektů v ÚJV Řež. Je členem prezídia CACE (Česká asociace konzultačních inženýrů).  
 jaderny-veteran Ivan Boháček    
jaderny-veteran Milan Brumovský
 Čechák Tomáš Čechák po absolutoriu FJFI ČVUT spojil svoji celou svoji profesní kariéru s mateřskou fakultou završenou profesurou a řízením Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, přičemž se podílel na jejích nejvýznamnějších projektech (např. přístroje pro rengenfluorescenční analýzu, aplikace ionizujícího záření pro studium památek atd.) včetně úzké spolupráce  na projektu DIRAC v CERNu. Nyní působí jako předseda CENEN –Czech Nuclear Education Network - Česká síť jaderného vzdělávání.  
jaderny-veteran Jozef Harčarik
 Hezoučký František Hezoučký absolvoval energetické a jaderné obory na ČVUT a STU. Zkušenosti se spouštěním jaderných elektráren nabyl v Jaslovských Bohunicích, zúročil je jako hlavní inženýr spouštění v Dukovanech i jako ředitel dostavby JE Temelín. Po této misi pracoval v IAEA ve Vídni, nyní se věnuje poradenství a přednáškové činnosti na technických univerzitách.  
 Holub Jiří Holub po absolvování ČVUT spojil svoji celou profesní kariéru s projektováním jaderných elektráren v Energoprojektu Praha. Po jeho privatizaci se stal členem vedení (jednatelem) nově vzniklé firmy EGP INVEST, kde se nejvíce věnuje nejvýznamnějším zakázkám souvisejícím s přípravou vyřazování jaderných elektráren a problematikou RA odpadů, zejména EDU, EMO, EBO, úložiště RAO.  
 Hrdlička František Hrdlička většinu své profesní kariéry prožil na FS ČVUT, kde se věnoval oboru tepelných a jaderných energetických zařízení. Je profesorem, dva roky působil jako prorektor univerzity, osm let jako děkan FS. Je soudním znalcem v oboru energetika, zakládajícím členem České komory autorizovaných techniků a inženýrů, členem řady vědeckých rad univerzit a vědeckých institucí domácích i mezinárodních. Nyní působí jako ředitel projektu Centrum pro civilní jadernou spolupráci a kancléř vědecké rady fakulty strojní ČVUT.  
Ivan Hurník vystudoval VŠB, hutní fakultu (specializace jaderná metalurgie) a na FEL ČVUT absolvoval  postgraduální studium (výstavba a provoz jaderné elektrárny). V  letech 1979–1986 působil při výstavbě EDU v útvaru kvality, od 1986 -1994 stál v čele útvaru zajištění jakosti a kontroly jakosti na ETE a poté do r. 1998 byl ředitelem sekce jakosti a jaderné bezpečnosti na HS ČEZ.  V energetice působil nepřetržitě 21 let. Dnes řídí konzultačně inženýrskou společnost NOSTA-HERTZ spol. s r.o., která se snaží navazovat na zkušenosti z jaderné energetiky.
Jaroslav Jakub pracoval na spouštění 1. a 3. bloku JE Dukovany. Následně působil v několika vedoucích funkcích včetně ředitele JE Dukovany. Byl členem prověrky OSART v oblasti údržby na JE v USA. Je držitel ocenění mezinárodní manager údržby. V letech 2009 až 2014 byl předsedou dozorčí rady firmy ČEZ Energoservis. V současné době je členem představenstva České společnosti pro údržbu.  
 Jambor Jaroslav Jambor, dlouholetý pracovník Energoprojektu Praha prošel řadou funkcí v projektování jaderné části elektráren EBO, EDU, EMO i ETE. Následně vedl tým projektantů ve firmách 3E Praha Engineering, EGP Invest a MEACONT Praha. Ve společnosti AF-Consult CR na pozici Project Managera vedl projekci jaderného ostrova JE Angra 3 v Brazílii. Svoje zkušenosti nyní uplatňuje jako konzultant.  
jaderny-veteran František Janouch
Josef Ježek absolvoval elektrotechnický a jaderný obor na VUT Brno. Má zkušenosti ze spouštění a provozování jaderných elektráren v Dukovanech, Mochovcích a Temelíně. Působil ve vedoucích pozicích v dodavatelské sféře (vedoucí sekce najíždění Škoda Praha V Mochovcích, ředitel divize investičních dodávek I&C Energo, ředitel regionální kanceláře Vatech EZ Praha). Nyní působí v útvaru VJE ČEZ jako Manažer útvaru řízení projektu v zahraničí.  
 John Aleš John prošel řadou vedoucích funkcí na JE Dukovany včetně ředitelské a následně i manažerských funkcí na ČEZu. Návazně na to působil ve FORATOM Brusel a byl předsedou Řídící rady Moskevského centra WANO. V letech 2008 – 13 vedl Ústav jaderného výzkumu v Řež, nyní je nezávislým poradcem, předsedou  Občanské bezpečnostní komise JE Dukovany a viceprezidentem Inženýrské akademie.  
Miroslav Kawalec je absolventem jaderné fyziky na MFF UK v Praze (1973) a v r. 1984 obhájil titul RNDr. V letech 1974 - 2001 pracoval v akciové společnosti VÍTKOVICE v odborných a následně v manažerských funkcích v oblasti výroby zařízení pro jaderné elektrárny. Rovněž řídil společnosti zabývající se poradenstvím v oblasti systémů managementu. V letech 2008 - 2014 byl zmocněncem generálního ředitele skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP pro jadernou energetiku. Zastával a zastává vrcholové funkce v ČNS a je členem Řídícího výboru Evropské nukleární společnosti.  
Ladislav Konečný po absolvování VŠCHT na katedře technologie jaderných paliv a radiochemie nastoupil do Jaslovských Bohunic (JE A1). Po jejím spuštění pracoval na analýzách chladiva a moderátoru a po spuštění JE V1 a JE V2 jako vedoucí oddělení dekontaminace a nakládání s RAO. V letech 1998 – 2008 byl ředitelem odboru radioaktivních odpadů na Úradu jadrového dozoru SR, kde se mimo jiné podílel na tvorbě Atomového zákona a souvisejících právních předpisů. Poté do roku 2013 pracoval jako projektový manažer ve společnosti AMEC Nuclear Slovakia. Nyní působí jako konzultant.  
jaderny-veteran Josef Kott
Ivo Kreisl pracoval v Energoprojektu od projektu V2 EBO (specializace čistící stanice, dekontaminace). Od osmdesátých let se výrazně orientuje na problematiku decommissioningu. Ve francouzské firmě IPRON spolupracoval při spouštění bitumenační linky ETE. Dále pracuje jako projektant v EGP Investu a s celým EGPI se vrátil do Energoprojektu. Profesně je pro něho problematika decommissioningu stále primární.  
 Kopec Josef Kopec se věnoval aplikovanému výzkumu chování a transportu štěpných a korozních produktů v okruzích JE a v biologických  řetězcích ekosystémů, což využil v manažerských pozicích v radiační ochraně a bezpečnosti v EDU. To následně zúročil v pozicích vedení interního auditu ČEZ v otázkách asistence a podpory strategického řízení a business inteligence. Je zakládajícím členem Českého institutu interních auditorů.  
 Kříž Zdeněk Kříž spojil celou svoji profesní kariéru s jadernou bezpečností, a to zejména v ČSKAE, kde dosáhl postavení hlavního inspektora, a následně v odborných funkcích v IAEA ve Vídni. Po skončení této mise působil do roku 2013 v ÚJV Řež jako vědecký sekretář, poté přešel do Centra výzkumu Řež do sekce hodnocení jaderné bezpečnosti.  
jaderny-veteran Miroslav Kučerka
František Kulovaný Absolvent FSI ČVUT Praha, působil od r. 1971 ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů v odboru jaderné techniky, podílel se na teoreticko-experimentálním výzkumu dynamického chování šachty reaktoru VVER 1000 pro VÚ Škoda Plzeň, poté od roku 1978 do r. 90 pracoval v oblasti koordinace dodávek technologické části čs. jaderných elektráren, především JE Dukovany. Od roku 1991 pracoval jako ředitel státního podniku STAS Benešov ,později jako gen. ředitel a předseda představenstva akciové společnosti BAEST Machinery Holding, Benešov. Zastává funkci předsedy Senátu Asociace strojních inženýrů a předsedy Rady ředitelů sdružení ATOMEX Group.
Václav Liška v roce 1980 absolvoval VŠSE Plzeň, FS, Technologie jaderně-energetických zařízení a v roce 1991 tamtéž obhájil dizertaci (obor Mezní stavy materiálu). Do r. 1986 pracoval v Škoda Energetické strojírenství, poté spojil svoji profesní kariéru se Škoda Výzkum (nyní VZÚ Plzeň) v manažerských pozicích od r. 2008 jako ředitel a jednatel. Byl hlavním řešitelem několika projektů MPO ČR, zaměřených na diagnostiku energetických zařízení. Nyní působí jako konzultant.  
 Londýn Petr Londýn působil od roku 1980 na JE Dukovany v oblasti radiační ochrany. V této profesi pokračoval pak od roku 2000 ve společnosti ENVINET a.s., kdy část jeho zaměření byla orientována na monitorování radioaktivních odpadů při jejich uvolňování do  životního prostředí a na radiační měření při vyřazování jaderných zařízení.  
 Ložek Pavel Ložek působil dlouhá léta jako pracovník ČSKAE již od roku 1975. Účastnil se mezinárodní spolupráce v oblasti přístrojů pro řízení a kontrolu jaderných elektráren a monitorování životního prostředí. V letech 1982 až 1986 vedl Ústav radioekologie a využití jaderné techniky v Košicích, včetně náročného období po havárii jaderného reaktoru v Černobylu.  
 Macoun Jaroslav Macoun    
 Marek Jiří Marek po absolvování FJFI ČVUT spojil svoji profesní kariéru na ČEZu s rozvojem jaderné energetiky a problematikou radioaktivních odpadů. Byl předsedou dozorčí rady ČEZ a jako poradce ministra se podílel na ustavení SÚJB i na tvorbě energetické politiky. Jako konzultant se věnuje převážně popularizaci jaderné energetiky a pořádání mezinárodních i specializovaných odborných konferencí a fór. Od prosince 2014 je presidentem spolku Jaderní veteráni.  
 Mariánek Jaromír Mariánek již pátou dekádu spojuje svoji profesní kariéru s klasickou a jadernou energetikou. V Jaderné elektrárně Dukovany působil od její výstavby, při spouštění, provozu a postupné modernizaci ve vedoucích funkcích útvarů elektro.  
Dalibor Matějů, elektroinženýr, bývalý držitel licencí operátora reaktoru a směnového inženýra. Jeho 45letá praxe zahrnuje role hlavního technologa JE Dukovany, vedoucího útvarů v centrále ČEZ, člena představenstva ČEZ a OSVČ (konzultant, procesní analytik, vedoucí projektových týmů). Od října 2014 je vedoucím kanceláře ÚJV Řež v Ankaře v rámci projektu technické podpory tureckého státního dozoru nad JB, při přípravě výstavby první JE v Turecku.  
 Matyáš Václav Matyáš své první manažerské ostruhy získal jako stavbyvedoucí a vedoucí výroby při výstavbě pražského metra. Poté již spojil svou kariéru s výstavbou jaderné elektrárny Temelín ve firmě Vodní stavby (Praha – Temelín – Bohemia – Hochtief VSB) jako vedoucí přípravy, ředitel GD stavební části, generální ředitel a předseda představenstva. V současnosti je prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.  
 Matzner Jan Matzner se již 45 let věnuje radiační ochraně, nejprve ve zdravotnictví a hygienické službě, od r. 1995 v SÚJB, kde působí doposud.  Je specialistou na analýzy vlivu provozu jaderných zařízení na okolí v plánovaných i nehodových expozičních situacích. Významně se podílel na monitorování a hodnocení radiační situace v ČR po černobylské havárii a řadu let pedagogicky působil na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích.  
Ladislav Mravec studoval na ČVUT Praha, fakultě jaderné a fakultě stavební. V sedmdesátých letech byl pronásledován a vězněn. Po roce 1989 působil 10 let v diplomacii, poté na ředitelských postech ve třech IT firmách. Od r. 2003 zastával 10 let funkci ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Následně, do roku 2017,  byl generálním sekretářem Národního strojírenského klastru (40 členů – dodavatelský řetězec pro jadernou energetiku včetně členů Aliance české energetiky). Nyní působí jako konzultant.  
Petr Neuman absolvoval ČVUT Fakultu strojní, obor technická kybernetika. V konsorciu „ŠKODA Praha + SIEMENS + Atomstroyexport“ byl vedoucím Nabídky na obnovu SKŘ Dukovany. Připojením NZ JETE 3,4 o výkonu 2 x 1200/1700 MW se zabýval ve společnosti ČEPS. V letech 2012/2013 spolupracoval na koncepci modernizace Simulátoru JETE. Je aktivní v mezinárodní federaci IFAC, zejména v organizování workshopů.  
 Novák Jaromír Novák je dlouholetý investorský matador ve společnosti ČEZ se zásluhami na realizaci jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Posledních 20 let jako generální ředitel vede projekty v oblasti klasické a jaderné energetiky v konzultační společnosti Euroenergy.  
 Otčenášek Petr Otčenášek je jedním z prvních absolventů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, s fakultou spojil většinu svého celoživotního působení jako vysokoškolský pedagog s rozsáhlou publikační činností. Působí jako konzultant a zabývá se i popularizací jaderné energetiky.  
 Pazdera František Pazdera je profesně spojen s ÚJV Řež, kde se vypracoval od výzkumného pracovníka na ředitele a předsedu představenstva (1993 – 2008) s širokým odborným působením zejména v oblasti bezpečnosti,  významnou publikační činností a účastí na mezinárodních projektech.  Několi posledních let pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako náměstek ministra a poradce, nyní využívá svých znalostí a zkušeností jako konzultant.  
 Peca Miroslav Peca začal svoji kariéru v chemické službě elektráren Opatovice a Ledvice, od roku 1978 vedl přípravu a následně chemickou kontrolu při spouštění všech bloků JE Dukovany. Podílel se na technických řešeních zvyšujících stabilitu provozu a modernizaci zařízení EDU a ETE. Od roku 2009 působí jako konzultant v oblasti energetické chemie.  
 Petr Jan Petr od roku 1965 pracoval v EGP Praha na projektech všech chemických a radiochemických systémů jaderných elektráren i všeho, co souvisí radioaktivními odpady a jejich ukládáním. V tom pokračuje i posledních 20 let jako ředitel původně francouzské inženýrské společnosti IPRON.  
Jiří Pliska nastoupil v roce 1982 na JE Dukovany, kde působil v oblasti měření a regulace. V této profesi pokračuje ve společnosti I&C Energo, kde prošel řadou technických a manažerských funkcí. V současné době je ředitelem technického rozvoje. Hlavní oblastí odborného zájmu je aplikace matematické statistiky a simulačních modelů pro zvýšení kvality měření, supervize a diagnostiky technologických zařízení a zvýšení výkonu technologického procesu jaderných i klasických tepelných elektráren.
 Rajman Ivan Rajman po získání vědecké hodnosti v ÚJV Řež pracoval ve funkci šéfa radiochemických laboratoří JE Bohunice, v 80tých letech přešel na tehdejší ministerstvo paliv a energetiky. Poté, v období dostavby JE Temelín, zastával významnou poradenskou pozici pro vrcholové řízení ČEZu. Svoji profesní kariéru uzavřel jako výzkumník v Chemcomexu.  
 Richter Jiří Richter se v letech 1972 až 1992 podílel zejména z pozice investora na přípravě jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Poté řídil program snižování emisí uhelných elektráren ČEZ. Dalších deset let řídil jeden z největších projektů – výstavbu Univerzitního kampusu Bohunice (Masarykova univerzita v Brně). Od roku 2012 je jednatelem Centra výzkumu Řež, kde vede projekt Udržitelná energetika (SUSEN).  
 Siegel František Siegel nastoupil v roce 1982 na JE Dukovany jako vedoucí inženýr koordinace a vedl 1. revizi zařízení po prokazatelném 144 hodinovém chodu po spouštění 1. bloku.  Zakládal vedení pracovních skupin koordinace a pravidla údržby. Od roku 1988 do roku 2015 navrhoval, vyvíjel, implementoval a datově zabezpečoval integrovaný, graficko-databázový, elektronický, bezpečnostní údajový systém pro řízení procesů na EDU.  
 Sláčala Petr Sláčala prošel v ČEZu řadou funkcí v jaderných elektrárnách Dukovany i Temelín (včetně vrcholových řídících). Na šest let si odskočil do stavební firmy ŽS Brno, kde vedl energetické a ekologické stavitelství. Řadu let řídil společnost EGP INVEST, která pracuje na významných projektech v jaderné energetice doma i v zahraničí. Je honorárním konzulem Litevské republiky v Brně.  
 Šimerka Ivan Šimerka    
Martin Štajgl Martin Štajgl pracuje v energetice přes 40 let, z toho 34 roků v jaderné. Účastnil se najíždění jak klasických tak jaderných elektráren (Chvaletice, Dukovany, Temelín). V současnosti působí jako jednatel firmy TES s.r.o. poskytující inženýrské služby jaderným elektrárnám v ČR a zahraničí.  
 Urbánek Václav Urbánek    
Jiří Vaněk absolvoval v letech 1958 až 1967 studium a řádnou vědeckou aspiranturu na VŠCHT Praha. V jaderné oblasti působil od r. 1983 jako zkušební technik u Škody Praha na výstavbě a při provádění funkčních zkoušek jaderných elektráren Dukovany a Mochovce a dále do roku 2005 jako technický poradce v oblasti technické podpory procesu montáže a spouštění 1. a 2. bloku ETE. Posledních 5 let své profesní kariéry pracoval na projektu mezinárodního přepravního plynovodu pro RWE.  
 Víta Josef Víta svoji téměř 50tiletou kariéru v jaderné energetice začal na JE A1 v Bohunicích a prošel přes Dukovany až do Temelína a to zejména ve vysokých funkcích spojených s jadernou bezpečností a technikou. Své zkušenosti zúročil i při práci pro ČSKAE a při obhajobách změn na JE Temelín, stejně tak jako při své nynější práci konzultanta.  
 Zdebor Jan Zdebor spojil svoji celou profesní kariéru s plzeňskou Škodovkou, kde se zabýval zejména konstrukcí mechanizmů řídících tyčí a jako technický ředitel rozvojem servisu zařízení primárního okruhu i vývojem nových zařízení pro JE; nyní tam působí jako technický poradce generálního ředitele. Je rovněž proděkanem strojní fakulty ZČU pro spolupráci s praxí a členem Inženýrské akademie ČR.  
Jiří Žďárek absolvoval na FJFI ČVUT v Praze (kateda materiálů), tamtéž dokončil PhD studium. Poté nastoupil do VÚ Sigma, kde vedl oddělení experimentálního výzkumu potrubních komponent pro JE A1 a následně pro VVER v SR a ČR. Od roku 1989 v ÚJV Řež a.s. jako ředitel Divize Integrity a technického inženýringu vedl projekty související s hodnocením integrity komponent JE typu VVER. V současné době se zejména věnuje potvrzení strategie udržení roztaveného coria uvnitř tlakové nádoby reaktoru pro VVER 1000 a uchlazení tlakové nádoby při těžkých haváriích.