Home » Členové

Členové

Charakteristiky členů spolku Jaderní veteráni

 Bárta Otakar Bárta působil mnoho let ve výzkumu v ÚJV Řež, zejména v problematice jaderného paliva; po roce 1990 zúročil tyto zkušenosti jako vedoucí manažer a spoluvlastník firmy CHEMCOMEX, nyní holding CCE Group, který poskytuje speciální inženýrské služby a dodávky pro jaderné elektrárny v Česku i na Slovensku včetně výroby systémů radiační kontroly a radioterapeutických medicínských ozařovačů.
 Benešík Jan Benešík, jednatel společnosti EGP Invest se zkušeností v řízení projektových prací pro všechny čs. jaderné elektrárny v Energoprojektu Praha, se podílí na nejvýznamnějších firemních zakázkách pro česká i zahraniční jaderná zařízení (zejména EDU a úložiště radioaktivních odpadů Mochovce).

 

 Beroun Jindřich Beroun ze svého více jak 55tiletého působení v provozu a v komplexní technologické přípravě výstavby tepelných a jaderných elektráren pracoval 36 let v jádře, a to jak v řízení technologických režimů, tak v koordinaci výstavby i spouštění JE Dukovany, Temelín a Mochovce, nyní na Projektu výzkumného jaderného bloku MBIR60 Dimitrovgrad.

 

 Bíža Karel Bíža celou svou profesní kariéru spojil s projektováním jaderných elektráren v EGP Praha, kde se od píky a přes pozici hlavního inženýra projektu JE Temelín vypracoval až po dlouholetého ředitele. Nyní působí jako projektový manažer a konzultant při podpoře řízení velkých projektů v ÚJV Řež. Je členem prezídia CACE (Česká asociace konzultačních inženýrů).

 

 Boháček Ivan Boháček

 

 

 Čechák Tomáš Čechák po absolutoriu FJFI ČVUT spojil svoji celou svoji profesní kariéru s mateřskou fakultou završenou profesurou a řízením Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, přičemž se podílel na jejích nejvýznamnějších projektech (např. přístroje pro rengenfluorescenční analýzu, aplikace ionizujícího záření pro studium památek atd.) včetně úzké spolupráce  na projektu DIRAC v CERNu. Nyní působí jako předseda CENEN –Czech Nuclear Education Network – Česká síť jaderného vzdělávání.
 Hezoučký František Hezoučký absolvoval energetické a jaderné obory na ČVUT a STU. Zkušenosti se spouštěním jaderných elektráren nabyl v Jaslovských Bohunicích, zúročil je jako hlavní inženýr spouštění v Dukovanech i jako ředitel dostavby JE Temelín. Po této misi pracoval v IAEA ve Vídni, nyní se věnuje poradenství a přednáškové činnosti na technických univerzitách.

 

 Holub Jiří Holub po absolvování ČVUT spojil svoji celou profesní kariéru s projektováním jaderných elektráren v Energoprojektu Praha. Po jeho privatizaci se stal členem vedení (jednatelem) nově vzniklé firmy EGP INVEST, kde se nejvíce věnuje nejvýznamnějším zakázkám souvisejícím s přípravou vyřazování jaderných elektráren a problematikou RA odpadů, zejména EDU, EMO, EBO, úložiště RAO.

 

 Hrdlička František Hrdlička většinu své profesní kariéry prožil na FS ČVUT, kde se věnoval oboru tepelných a jaderných energetických zařízení. Je profesorem, dva roky působil jako prorektor univerzity, osm let jako děkan FS. Je soudním znalcem v oboru energetika, zakládajícím členem České komory autorizovaných techniků a inženýrů, členem řady vědeckých rad univerzit a vědeckých institucí domácích i mezinárodních. Nyní působí jako ředitel projektu Centrum pro civilní jadernou spolupráci a kancléř vědecké rady fakulty strojní ČVUT.
 Jambor Jaroslav Jambor, dlouholetý pracovník Energoprojektu Praha prošel řadou funkcí v projektování jaderné části elektráren EBO, EDU, EMO i ETE. Následně vedl tým projektantů ve firmách 3E Praha Engineering, EGP Invest a MEACONT Praha. Ve společnosti AF-Consult CR na pozici Project Managera vedl projekci jaderného ostrova JE Angra 3 v Brazílii. Svoje zkušenosti nyní uplatňuje jako konzultant.

 

 John Aleš John prošel řadou vedoucích funkcí na JE Dukovany včetně ředitelské a následně i manažerských funkcí na ČEZu. Návazně na to působil ve FORATOM Brusel a byl předsedou Řídící rady Moskevského centra WANO. V letech 2008 – 13 vedl Ústav jaderného výzkumu v Řež, nyní je nezávislým poradcem, předsedou  Občanské bezpečnostní komise JE Dukovany a viceprezidentem Inženýrské akademie.

 

 Kopec Josef Kopec se věnoval aplikovanému výzkumu chování a transportu štěpných a korozních produktů v okruzích JE a v biologických  řetězcích ekosystémů, což využil v manažerských pozicích v radiační ochraně a bezpečnosti v EDU. To následně zúročil v pozicích vedení interního auditu ČEZ v otázkách asistence a podpory strategického řízení a business inteligence. Je zakládajícím členem Českého institutu interních auditorů.

 

 Kříž Zdeněk Kříž spojil celou svoji profesní kariéru s jadernou bezpečností, a to zejména v ČSKAE, kde dosáhl postavení hlavního inspektora, a následně v odborných funkcích v IAEA ve Vídni. Po skončení této mise působil do roku 2013 v ÚJV Řež jako vědecký sekretář, poté přešel do Centra výzkumu Řež do sekce hodnocení jaderné bezpečnosti.

 

 Londýn Petr Londýn působil od roku 1980 na JE Dukovany v oblasti radiační ochrany. V této profesi pokračoval pak od roku 2000 ve společnosti ENVINET a.s., kdy část jeho zaměření byla orientována na monitorování radioaktivních odpadů při jejich uvolňování do  životního prostředí a na radiační měření při vyřazování jaderných zařízení.

 

 Ložek Pavel Ložek působil dlouhá léta jako pracovník ČSKAE již od roku 1975. Účastnil se mezinárodní spolupráce v oblasti přístrojů pro řízení a kontrolu jaderných elektráren a monitorování životního prostředí. V letech 1982 až 1986 vedl Ústav radioekologie a využití jaderné techniky v Košicích, včetně náročného období po havárii jaderného reaktoru v Černobylu.

 

 Macoun Jaroslav Macoun

 

 

 Marek Jiří Marek po absolvování FJFI ČVUT spojil svoji profesní kariéru na ČEZu s rozvojem jaderné energetiky a problematikou radioaktivních odpadů. Byl předsedou dozorčí rady ČEZ a jako poradce ministra se podílel na ustavení SÚJB i na tvorbě energetické politiky. Jako konzultant se věnuje převážně popularizaci jaderné energetiky a pořádání mezinárodních i specializovaných odborných konferencí a fór. Od prosince 2014 je presidentem spolku Jaderní veteráni.
 Mariánek Jaromír Mariánek již pátou dekádu spojuje svoji profesní kariéru s klasickou a jadernou energetikou. V Jaderné elektrárně Dukovany působil od její výstavby, při spouštění, provozu a postupné modernizaci ve vedoucích funkcích útvarů elektro.

 

 

Dalibor Matějů, elektroinženýr, bývalý držitel licencí operátora reaktoru a směnového inženýra. Jeho 45letá praxe zahrnuje role hlavního technologa JE Dukovany, vedoucího útvarů v centrále ČEZ, člena představenstva ČEZ a OSVČ (konzultant, procesní analytik, vedoucí projektových týmů). Od října 2014 je vedoucím kanceláře ÚJV Řež v Ankaře v rámci projektu technické podpory tureckého státního dozoru nad JB, při přípravě výstavby první JE v Turecku.

 

 Matyáš Václav Matyáš své první manažerské ostruhy získal jako stavbyvedoucí a vedoucí výroby při výstavbě pražského metra. Poté již spojil svou kariéru s výstavbou jaderné elektrárny Temelín ve firmě Vodní stavby (Praha – Temelín – Bohemia – Hochtief VSB) jako vedoucí přípravy, ředitel GD stavební části, generální ředitel a předseda představenstva. V současnosti je prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

 

 Matzner Jan Matzner se již 45 let věnuje radiační ochraně, nejprve ve zdravotnictví a hygienické službě, od r. 1995 v SÚJB, kde působí doposud.  Je specialistou na analýzy vlivu provozu jaderných zařízení na okolí v plánovaných i nehodových expozičních situacích. Významně se podílel na monitorování a hodnocení radiační situace v ČR po černobylské havárii a řadu let pedagogicky působil na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích.

 

 Mrkos Jan Mrkos je jedním z prvních absolventů Fakulty jaderné a technické fyziky ČVUT. Začal ve Škodě Plzeň na projektu A1, následně byl ředitelem pražské části VÚ Sigma, vedoucím odboru SKVTRI, a ředitelem ÚJV Řež a CV Řež. Zde později vedl projekt na sanaci starých radioaktivních zátěží a Velký projekt EU „Udržitelná energetika“. Je členem Inženýrské akademie.

 

 Novák Jaromír Novák je dlouholetý investorský matador ve společnosti ČEZ se zásluhami na realizaci jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Posledních 20 let jako generální ředitel vede projekty v oblasti klasické a jaderné energetiky v konzultační společnosti Euroenergy.

 

 Obrusník Ivan Obrusník pracoval přes 25 let v ÚJV Řež jako vědecký pracovník v oblasti neutronové aktivační analýzy a dalších radioanalytických metod, kde se věnoval mj. i analýze vzorků z životního prostředí. Posledních 18 let byl ředitelem ČHMÚ, kde se zabýval i katastrofami způsobenými hydrometeorologickými jevy, zlepšováním výstražné služby a krizovým řízením. Je předsedou Českého národního výboru pro omezování následků katastrof.

 

 Otčenášek Petr Otčenášek je jedním z prvních absolventů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, s fakultou spojil většinu svého celoživotního působení jako vysokoškolský pedagog s rozsáhlou publikační činností. Působí jako konzultant a zabývá se i popularizací jaderné energetiky.

 

 

 Pazdera František Pazdera je profesně spojen s ÚJV Řež, kde se vypracoval od výzkumného pracovníka na ředitele a předsedu představenstva (1993 – 2008) s širokým odborným působením zejména v oblasti bezpečnosti,  významnou publikační činností a účastí na mezinárodních projektech.  Několi posledních let pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako náměstek ministra a poradce, nyní využívá svých znalostí a zkušeností jako konzultant.

 

 Peca Miroslav Peca začal svoji kariéru v chemické službě elektráren Opatovice a Ledvice, od roku 1978 vedl přípravu a následně chemickou kontrolu při spouštění všech bloků JE Dukovany. Podílel se na technických řešeních zvyšujících stabilitu provozu a modernizaci zařízení EDU a ETE. Od roku 2009 působí jako konzultant v oblasti energetické chemie.

 

 Petr Jan Petr od roku 1965 pracoval v EGP Praha na projektech všech chemických a radiochemických systémů jaderných elektráren i všeho, co souvisí radioaktivními odpady a jejich ukládáním. V tom pokračuje i posledních 20 let jako ředitel původně francouzské inženýrské společnosti IPRON.

 

 

 Rajman Ivan Rajman po získání vědecké hodnosti v ÚJV Řež pracoval ve funkci šéfa radiochemických laboratoří JE Bohunice, v 80tých letech přešel na tehdejší ministerstvo paliv a energetiky. Poté, v období dostavby JE Temelín, zastával významnou poradenskou pozici pro vrcholové řízení ČEZu. Svoji profesní kariéru uzavřel jako výzkumník v Chemcomexu.

 

 Richter Jiří Richter se v letech 1972 až 1992 podílel zejména z pozice investora na přípravě jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Poté řídil program snižování emisí uhelných elektráren ČEZ. Dalších deset let řídil jeden z největších projektů – výstavbu Univerzitního kampusu Bohunice (Masarykova univerzita v Brně). Od roku 2012 je jednatelem Centra výzkumu Řež, kde vede projekt Udržitelná energetika (SUSEN).

 

 Siegel František Siegel nastoupil v roce 1982 na JE Dukovany jako vedoucí inženýr koordinace a vedl 1. revizi zařízení po prokazatelném 144 hodinovém chodu po spouštění 1. bloku.  Zakládal vedení pracovních skupin koordinace a pravidla údržby. Od roku 1988 do roku 2015 navrhoval, vyvíjel, implementoval a datově zabezpečoval integrovaný, graficko-databázový, elektronický, bezpečnostní údajový systém pro řízení procesů na EDU.

 

 Sláčala Petr Sláčala prošel v ČEZu řadou funkcí v jaderných elektrárnách Dukovany i Temelín (včetně vrcholových řídících). Na šest let si odskočil do stavební firmy ŽS Brno, kde vedl energetické a ekologické stavitelství. Řadu let řídil společnost EGP INVEST, která pracuje na významných projektech v jaderné energetice doma i v zahraničí. Je honorárním konzulem Litevské republiky v Brně.

 

 Šimerka Ivan Šimerka

 

 

 Urbánek Václav Urbánek

 

 

 Víta Josef Víta svoji téměř 50tiletou kariéru v jaderné energetice začal na JE A1 v Bohunicích a prošel přes Dukovany až do Temelína a to zejména ve vysokých funkcích spojených s jadernou bezpečností a technikou. Své zkušenosti zúročil i při práci pro ČSKAE a při obhajobách změn na JE Temelín, stejně tak jako při své nynější práci konzultanta.

 

 Zdebor Jan Zdebor spojil svoji celou profesní kariéru s plzeňskou Škodovkou, kde se zabýval zejména konstrukcí mechanizmů řídících tyčí a jako technický ředitel rozvojem servisu zařízení primárního okruhu i vývojem nových zařízení pro JE; nyní tam působí jako technický poradce generálního ředitele. Je rovněž proděkanem strojní fakulty ZČU pro spolupráci s praxí a členem Inženýrské akademie ČR.